FFLOW Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 7. marts 2021 og erstatter alle tidligere versioner.

Om FFLOW

FFlow ApS tilbyder virksomheder, som er underlagt Hvidvaskloven, Applikation til brug for udførelse af kundekendskabsprocedurer på website fflow.dk.

Vores Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores Applikation, er underlagt disse betingelser, som du Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter dig/din virksomhed acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

FFLOW giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med FFLOW.

Pris og betalingsbetingelser

Kundens abonnement på Applikationen kan starte med en gratis prøveperiode på 14 dage eller som anført ved Kundens tilmelding, for at give dig mulighed for at prøve Applikationen gratis, før der besluttes om du ønsker at indgå et månedligt abonnement.

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at FFLOW kan justere priserne, således at FFLOW stilles uændret. FFLOW har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på website.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Abonnementsbeløbet opkræves forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk FFLOW lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse vil der ikke blive udsendt en faktura for købet til Kundens e-mail. Fakturaer kan i stedet hentes i Applikationen.

Misligholdt betaling

Såfremt kunden overskrider FFLOWs betalingsfrist, er FFLOW berettiget til at suspendere Kundens adgang til data. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort i Applikationen.

Kreditkortbetaling

FFLOW accepterer følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte FFLOW support.

Fortrydelsesret og refundering

Applikationen udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende. Når du tilmelder dig som bruger af Applikationen, har du en gratis prøveperiode på 14 dage, som svarer til 14 dages fortrydelsesret. Der opkræves ingen betaling i prøveperioden, hvorfor der ikke kan kræves refundering.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige dit abonnement i Applikationen. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

FFLOW kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

FFLOW har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. FFLOW har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i FFLOW, kan ses her : Underleverandører

Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. FFLOW kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Al information du sender til os eller indtaster på vores website (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et abonnement udløber på grund af misligholdt betaling, har kunden stadig adgang til sin egen konto, men ikke data.

Hvis abonnement opsiges, har Kunden stadig fuld adgang til sin egen konto og data, dog ikke adgang til indtastning af ny data efter abonnements udløb i forbindelse med opsigelsen.
Kundens data i selve Applikationen vil blive slettet efter 6 måneder.

Hvis FFLOW ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

FFLOW forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen mens opdateringer foretages. FFLOW tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

FFLOW har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. FFLOW forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af FFLOW

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Kunden er forpligtiget til selv at opdatere sine adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger over for FFLOW.
Kunden er ligeledes indforstået med, at FFLOW ikke udfører nogen kontrol af indholdet af den information som Kunden udsender fra Applikationen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

Ulovligt indhold

FFLOW stiller en Applikation til rådighed, som giver mulighed for at opbevare data. Kunden har det fulde ansvar for, at der ikke lagres indhold i Applikationen, der er ulovligt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

Såfremt Kunden opbevarer data, som FFLOW med rimelighed kan vurdere er ulovligt eller krænker en tredjeparts rettigheder, er FLLOW berettiget til at suspendere Kundens brug af Applikation uden varsel, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som Kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. FFLOW kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

FFLOW fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for FFLOW’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. FFLOW hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen, herunder bl.a. indhentning af dokumentation, indhentning af oplysninger fra virk.dk, forslag til risikovurdering, FFLOW support og anden kommunikation med FFLOW, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og FFLOW kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi anbefaler at rådføre dig med en fagkyndig person på området. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores website eller i vores Applikation skal hverken betragtes som juridisk eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af FFLOW Support

Hjælpen du kan få i FFLOW Support er til enhver tid vejledende. Det er derfor altid en god ide at rådføre sig med en fagkyndig person. Du skal til enhver tid selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra FFLOW Support foregår helt på eget ansvar og FFLOW kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv..

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer FFLOW ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

Kunden giver FFLOW og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores website, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i Applikationen er reguleret i Databehandleraftalen imellem FFLOW og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

FFLOWs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

FFLOW kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Website. Brug af Applikationen og/eller vores Website efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og FFLOW skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

© 2024 - FFlow | Kundekendskab